Tijdens Juli en Augustus kunnen leveringen oplopen tot 14 dagen

Algemene Voorwaarden van bvba Chateau de la Grenouille * Bowking

Deze website is eigendom van bvba Chateau de la Grenouille
Maatschappelijke zetel en ophaalpunt: Uilbosstraat 7 – 8510 Koooigem, België

Contactpersonen:

Chantal Verniest, [email protected] - tel. +32 (0)493 466055

Bereikbaarheid: 
Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur

Bowking is geen fysieke winkel met vaste openingsuren! 
We hebben wel een atelier op bovenstaand adres.
Maak dus best een afspraak vooraf.  

Ondernemingsnummer: BE 0812.089.047
RPR Kortrijk

Bank:
KBC 363-999739-97 
IBAN BE54 3630 9997 3997
BIC/SWIFT: BBRUBEBB

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de BOWKING e-shop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.  

Op de Algemene Voorwaarden van BVBA Chateau de la Grenouille is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Aankoop en Betaling

 • De overeenkomst tussen bvba Chateau de la Grenouille u als koper komt tot stand op het moment dat u de door bvba Chateau de la Grenouille gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • bvba Chateau de la Grenouille zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders..
 • bvba Chateau de la Grenouille bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht. De bevestiging wordt naar het door de koper opgegeven e-mail verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen.
 • Betaling van producten gekocht bij bvba Chateau de la Grenouille geschiedt uitsluitend vooraf via de voorgestelde betaalmiddelen.
 • bvba Chateau de la Grenouille eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
 • In geval van niet tijdige betaling is bvba Chateau de la Grenouille bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.
 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de landstaal van de verkoper.

Levering en Levertijden

 • De desgevallend door bvba Chateau de la Grenouille opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
 • Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, kan niet rechtstreeks online worden gekocht. Neem contact op om te vernemen wanneer het product weer beschikbaar is.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 • bvba Chateau de la Grenouille levert in volgende landen: België, Nederland
 • Levering in België geschiedt via bPost (www.bpost.be). bvba Chateau de la Grenouille kan beslissen om hiervan af te wijken zonder daarvoor de klant op de hoogte te brengen of hiervoor verantwoording te moeten afleggen aan wie ook.
 • De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld vóór het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. bvba Chateau de la Grenouille is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Producten die niet op voorraad zijn of (tijdelijk) niet kunnen worden geleverd, kunnen ook niet gekocht worden. Ze kunnen wel verschijnen op de website, maar een aankoop-knop zal ontbreken. bvba Chateau de la Grenouille doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen, maar toch kan het gebeuren dat er een onmogelijkheid is tot leveren van de goederen. Dit kan voorkomen door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal bvba Chateau de la Grenouille u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door bvba Chateau de la Grenouille voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat bvba Chateau de la Grenouille op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. bvba Chateau de la Grenouille is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

 

Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

 • Voor alle producten gekocht bij bvba Chateau de la Grenouille heeft u een bedenktijd van 14 kalenderdagen. 
  Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. 
 • Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u de procedure te volgen die op deze pagina wordt omschreven: annulateren, retourneren en ruilen 
 • De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
 • bvba Chateau de la Grenouille betaalt u het complete aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug.
  Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
 • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
  • Op producten die speciaal voor u gemaakt of veranderd zijn, is het verzakingsrecht niet van toepassing. Dit geldt o.a. voor de handgemaakte strikken die na overleg gemaakt of gepersonaliseerd worden.
  • Wanneer een product zichtbaar gebruikt is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.
  •  Goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgend adres:
    bvba Chateau de la Grenouille– Bowking tav Chantal Verniest, Uilbosstraat 7 – 8510 Kooigem – België

 

Garantiebepalingen

 • Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van bvba Chateau de la Grenouille behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

Gebreken

 • U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan bvba Chateau de la Grenouille te melden.
 • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan [email protected]
 • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van bvba Chateau de la Grenouille. Stuurt u de goederen om die reden naar ons terug zonder voorafgaande melding en blijken die goederen toch correct te zijn geleverd, dan kunnen de gemaakte kosten niet op bvba Chateau de la Grenouille verhaald worden. De goederen blijven uw eigendom. Het terug naar u versturen zal ten uwen laste uitgevoerd worden.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop bvba Chateau de la Grenouille geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor bvba Chateau de la Grenouille niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • bvba Chateau de la Grenouille heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat bvba Chateau de la Grenouille  haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van bvba Chateau de la Grenouille opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door bvba Chateau de la Grenouille niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld.
 • Als bvba Chateau de la Grenouille met u een bepaalde prijs overeenkomt, is bvba Chateau de la Grenouille niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en voor de termijn die desgevallend wordt opgegeven.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan bvba Chateau de la Grenouille of rechthoudende derden.

 

Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • bvba Chateau de la Grenouille behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn.

 

Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van bvba Chateau de la Grenouille , of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Beperking van aansprakelijkheid

bvba Chateau de la Grenouille kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de aangekochte goederen. De koper moet zich voldoende vergewissen van de in acht te nemen veiligheids- of andere voorschriften voor het correct gebruik van de goederen.

 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

bvba Chateau de la Grenouille levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal bvba Chateau de la Grenouille de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 

bvba Chateau de la Grenouille kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 
  
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.  bvba Chateau de la Grenouille geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
  
bvba Chateau de la Grenouille kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
bvba Chateau de la Grenouille verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »